Положення про порядок реалізації права на академічну мобільність КНУ ім. Тараса Шевченка

«ЗАТВЕРДЖУЮ»

Ректор Київського національного

Університету імені Тараса Шевченка

Л. В. Губерський

29.          06.        2016 року

ПОЛОЖЕННЯ

про порядок реалізації права на академічну мобільність

Київського національного університету імені Тараса Шевченка

 

Загальні положення

 1. Положення про порядок реалізації права на академічну мобільність учасників освітнього процесу Київського національного університету імені Тараса Шевченка (далі – Університет) розроблене відповідно до Закону України «Про вищу освіту», Положення про порядок реалізації права на академічну мобільність, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 12 серпня 2015 р. № 579, інших нормативно-правових документів з питань вищої освіти, а також Статуту Університету.
 2. Положення встановлює порядок організації програм академічної мобільності для учасників освітнього процесу Університету на території України чи поза її межами та учасників освітнього процесу вітчизняних іноземних вищих навчальних закладів/ наукових установ (далі — вітчизняні/іноземні учасники) в Університеті.
 3. Учасники освітнього процесу Університету, а саме здобувані освітніх ступенів молодшого бакалавра, бакалавра, магістра, освітньо-наукового ступеня доктора філософії, здобувані наукового ступеню доктора наук, науково-педагогічні, наукові та педагогічні працівники й інші учасники освітнього процесу та вітчизняні/іноземні учасники і навчальні заклади (наукові установи), що беруть участь у програмах академічної мобільності, є учасниками академічної мобільності (далі – Учасники).
 4. Право на академічну мобільність може бути реалізоване на підставі міжнародних договорів про співробітництво в галузі освіти та науки, міжнародних програм та проектів, договорів про співробітництво між Університетом або його основними структурними підрозділами та вітчизняними/іноземними вищими навчальними закладами (науковими установами) та їх основними структурними підрозділами (далі — вищі навчальні заклади/ наукові установи – партнери), а також може бути реалізоване Учасником з власної ініціативи, підтриманої адміністрацією Університету, в якому він постійно навчається або працює, на основі індивідуальних запрошень та інших механізмів.
 5. Університет – партнер – це український чи іноземний вищий навчальний заклад/ наукова установа, з яким/якою Університет уклав відповідний договір про співробітництво.
 6. Загальноорганізайційний супровід міжнародної академічної мобільності щодо укладання відповідних угод та здійснення/ підтримку зв’язків із вищими навчальними закладами/ науковими установами – партнерами, інформування факультетів, кафедр щодо наявних програм, ознайомлення з інформаційними пакетами здійснює Відділ міжнародного співробітництва.
 7. Організаційний супровід програм академічної мобільності в Університеті – надання методичної допомоги щодо оформлення документів для навчання за програмами академічної мобільності, перезарахування результатів навчання, контроль за виконанням програм тощо забезпечує Відділ академічної мобільності за підтримки Науково-методичного центру організації навчального процесу.
 8. За місцем реалізації права на академічну мобільність вона поділяється на:

Основними видами академічної мобільності є:

 1. Навчання вітчизняних та іноземних учасників за узгодженими між Університетом та партнерами освітніми програмами, що включають програми академічної мобільності, може передбачати отримання випускниками документа про вищу освіту Університету та партнера, а також спільних або подвійних документів про вищу освіту Університету та партнерів.
 2. Академічна мобільність’ студентів Університету спрямована на підвищення якості вищої освіти, ефективності наукових досліджень та гармонізації стандартів вищої освіти, забезпечення конкурентоспроможності випускників Університету на українському та міжнародному ринках освітніх послуг і праці, залучення зарубіжного інтелектуального потенціалу до роботи в Університеті, набуття студентами досвіду впровадження інших моделей створення та поширення знань й поглиблення інтеграційних процесів з питань навчання і наукових досліджень.
 3. Формами академічної мобільності для Учасників, що здобувають освітні ступені молодшого бакалавра, бакалавра, магістра та освітньо-науковий ступінь доктора філософії в Університеті, є:
 1. Формами академічної мобільності для осіб, що здобувають наукову ступінь доктора наук, науково-педагогічних, наукових і педагогічних працівників та інших Учасників, є:

 

Організаційне забезпечення академічної мобільності

 

 1. Учасники академічної мобільності, які є здобувачами вищої освіти в межах програм внутрішньої мобільності, зараховуються до вищих навчальних закладів/ наукових установ — партнерів в Україні як такі, що тимчасово допущені до освітнього процесу і мають права та обов’язки здобувачів вищої освіти вітчизняного вищого навчального закладу/ наукової установи.
 2. У випадку, якщо учасник академічної мобільності Університету бере участь у міжнародній програмі академічної мобільності, конкурсний відбір здійснюється організацією, яка надає Учаснику грант на умовах і за критеріями, визначеними в установчих документах конкурсу.
 3. Відбір учасників академічної мобільності Університету для участі в програмах академічної мобільності здійснюється на конкурсній основі, за нижченаведеними критеріями, але не обмежуючись ними: з урахуванням рейтингу їх успішності (відсутність академічних заборгованостей впродовж останнього навчального року, середній бал успішності – не нижче 80, що підтверджується візою декана чи координатора академічної мобільності відповідного факультету/ інституту на рекомендаційному листі), участі у науковій роботі (наявність наукових публікацій (тези конференцій, наукові статті тощо), перемога в освітніх, наукових конкурсах та олімпіадах (дипломи переможців I -III ступенів), рекомендаційних листів, наданого мотиваційного листа та рівня володіння іноземною мовою (не нижче рівня В2). Факультети (Інститути) Університету мають право на встановлення додаткових критеріїв відбору Учасників для участі в програмах академічної мобільності.
 4. До участі у програмах академічної мобільності Університету допускаються студенти денної форми навчання, які навчаються за освітнім рівнем магістра, а також студенти денної форми навчання, які успішно завершили 1-й рік навчання за освітнім рівнем молодшого бакалавра чи бакалавра.
 5. Перелік необхідних документів для участі в програмі академічної мобільності для учасників академічної мобільності Університету:

17.1. Документи зазначені в пункті 14 подаються до Відділу академічної мобільності не пізніше ніж за сім календарних днів до початку програми  академічної мобільності.

 1. За здобувачами вищої освіти на період навчання в іншому вищому навчальному закладі/ науковій установі — партнері на території України чи поза її межами зберігаються відповідно до укладеного договору про академічну мобільність місце навчання та виплата стипендії згідно із законодавством протягом навчання чи стажування в іншому вищому навчальному закладі/ науковій установі — партнері на території України чи поза її межами, якщо стипендія не передбачена умовами академічної мобільності.

18.1. Фінансові умови участі у програмі академічної мобільності:

 1. Особи, що уклали договори про навчання чи практику/стажування за програмою академічної мобільності, не відраховуються із складу здобувачів вищої освіти на період реалізації права на академічну мобільність та обліковуються в Єдиній державній електронній базі з питань освіти.
 2. Здобувай вищої освіти, крім вивчення у вищому навчальному закладі— партнері обов’язкових навчальних дисциплін, має право самостійного вибору додаткових навчальних дисциплін за погодженням з вищим навчальним закладом, що направив його на навчання.
 3. Іноземні учасники, що реалізують право на академічну мобільність в рамках договорів про співробітництво між Університетом та іноземними вищими навчальними закладами/ науковими установами — партнерами, можуть бути зараховані на навчання до Університету:
 1. Перелік необхідних ‘ документів для іноземних учасників академічної мобільності:

 

Визнання результатів програми академічної мобільності в Університеті

 

 1. Визнання результатів навчання в рамках академічного співробітництва з вищими навчальними закладами-партнерами здійснюється з використанням європейської системи трансферу та накопичення кредитів ЕСТS або з використанням системи оцінювання навчальних досягнень студентів, прийнятої у країні вищого навчального закладу-партнера, якщо в ній не застосовується ЕСТS.
 2. У разі навчання студента Університету у вищому навчальному закладі-партнері, з метою отримання за результатами державної атестації документів про вищу освіту Університету та зарубіжного вищого навчального закладу-партнера, може здійснюватися складання академічної різниці у порядку, встановленому відповідно до чинного законодавства обох сторін.
 3. Результати підсумкової атестації студентів за період навчання у вищому навчальному закладі-партнері представляються за шкалою, прийнятою у вищому навчальному закладі-партнері і переводяться у шкалу, прийняту в Університеті.
 4. Атестація учасників академічної мобільності Університету, які навчаються за програмою академічної мобільності, здійснюється відповідними факультетами та інститутами у порядку, встановленому в Університеті.

Права та обов’язки учасників академічної мобільності

вищих навчальних закладів-партнерів,

які беруть участь у програмах академічної мобільності

 

 1. Учасники мають право на:
 1. Учасники зобов’язані:

Порядок звітування та оформлення документів

за результатами програми академічної мобільності

 1. По завершенню програми Учасник представляє на профільну кафедру та до Відділу академічної мобільності:
 1. Якщо здобувач вищої освіти під час перебування у вищому навчальному закладі/ науковій установі — партнері, па базі якого реалізується право на академічну мобільність, не виконав програму навчання, то після повернення до Університету йому може бути запропоновано індивідуальний графік складання академічної заборгованості або повторний курс навчання за рахунок коштів фізичних чи юридичних осіб.

 

Організаційне забезпечення академічної мобільності для осіб,

що здобувають наукову ступінь доктора наук,

науково-педагогічних, наукових  і педагогічних працівників та інших Учасників

 

 1. Науково-педагогічні, наукові, педагогічні працівники Університету можуть реалізувати право на академічну мобільність для провадження професійної діяльності відповідно ‘до укладеного Договору про участь у програмі академічної мобільності за погодження завідувача кафедри, координатора академічної мобільності та декана факультету/ директора інституту. ІГри цьому за зазначеними працівниками зберігається основне місце роботи в Університеті до одного року.
 2. В окремих випадках, у разі неможливості забезпечення реалізації освітнього процесу науково-педагогічними працівниками із-за бажання взятии участь у програмах, академічної мобільності, їх навчальне навантаження на період участі може виконуватися на умовах погодинної оплати іншими науково-педагогічними працівниками відповідної спеціальності з числа викладачів кафедри за погодженням викладача, який бере участь у програмі академічної мобільності, завідувача кафедри та декана факультету/ директора інституту без збереження заробітної плати
 3. Іноземні наукові, педагогічні працівники вищих навчальних закладів/ наукових установ, які залучені до провадження освітньої та наукової діяльності, під час перебування в Університеті мають усі права та обов’язки його працівників (фінансові умови провадження професійної діяльності іноземних учасників в Університеті фіксуються додатково в рамках відповідних угод, договорів тощо).
 4. Умови приїзду провідних іноземних науковців та діячів освіти на запрошення Університету та їх перебування в Україні можуть визначатися додатковими договорами, укладеними між Університетом та запрошенною особою.

 

Положення про порядок реалізації права на академічну мобільність КНУ ім. Тараса Шевченка

 

Автор: admin